^Početak

Статут школe

Правилник о раду

Правилник о набавкама

Правилник о организацији и систематизацији послова

Правилa понашања у школи

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време боравка у школи и свих активности које организује Школа

Правилник о васпитно-дисциплинкој и материјалној одговорности ученика

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених

Правилник о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању

Правилник о полагању матурског испита

Правилник о полагању завршног испита

Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању знања наставника, васпитача и стручних сарадника

Правилник о канцеларијском пословању

Правилник о поклонима функционера

Правилник о заштити узбуњивача

Пословник о раду школског одбора

Пословник о раду наставничког већа

Пословник о раду савета родитеља

Пословник о раду ученичког парламента

План интегритета

Етички кодекс

 

 

* да би сте могли да погледате акта Школе, потребно је да имате инсталиран читач ПДФ фајлова

Copyright © 2013. Tehnicka škola "Milenko Verkić Neša" Pećinci  Rights Reserved.